Financiële begroting

Investeringen

Investeringen

Bedragen x € 1.000

Netto investering

Productgroep Investeringen

VJN 2020 Jaarschijf 2020

 Mutatie

Begroting 2021 Jaarschijf 2020

ICT

260

0

260

Totaal 01 Onderwijs, jeugd, zorg

260

0

260

Onderwijs - IHP

18.753

-5.177

13.576

Onderwijs - Overig

5.830

-2.829

3.001

Sport - Routekaart buitensport

730

0

730

Sport - Sporthallen

167

-105

62

Sport - Sportvelden

852

0

852

Sport - Zwembaden

1.091

-428

663

Cultuuragenda

1.650

-400

1.250

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling

29.073

-8.939

20.134

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

160

-122

38

Parkeren

100

0

100

Civiel

4.427

546

4.973

Civiel Wilhelminasluis

5.863

-532

5.331

Civiel Zaanbrug

51

0

51

Groen en Speelplaatsen

3.077

9

3.086

Natuur en milieu

200

0

200

VRI/OV

1.775

5

1.780

Waterhuishouding

465

1

466

Wegen en Verkeer

16.800

-30

16.770

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

250

-75

175

Riolen

9.554

0

9.554

Nauerna

1.556

-1.350

206

Vastgoed

3.907

0

3.907

Totaal 05 Beheer openbare ruimte

48.185

-1.548

46.637

0

Facilitair

1.505

-33

1.472

ICT

1.201

91

1.292

Vastgoed

131

61

192

Totaal 07 Bestuur en financiën

2.837

119

2.956

0

Totaal vervangingsinvesteringen

80.355

-10.368

69.987

0

Uitbreidingsinvesteringen

0

Onderwijs - IHP

1.135

-900

235

Sport - Sportparken

1.203

-145

1.058

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling

2.338

-1.045

1.293

Verkeer en vervoer

880

-730

150

Wegen en Verkeer

80

0

80

Totaal 05 Beheer openbare ruimte

960

-730

230

0

Totaal Uitbreidingsinvesteringen

3.298

-1.775

1.523

0

Totaal investeringen

83.653

-12.143

71.510

Verschillen van meer dan € 0,1 mln. worden toegelicht.


Productgroep
Programma

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwijs - IHP

Bij projecten is vertraging opgetreden; De grootste aanpassingen betreffen:
- Rosmolen Noord: door onderzoek cultuurhistorische waarden en het later starten van het participatietraject vanwege corona (€ -0,7 mln.).
- Overtuinen: Vertraging vanwege conflict tussen bouwheer en aannemer en heropstarten van de bouw(€ - 2,0 mln.).
- Dynamica: Vertraging door het inpassen van de architectonische verwachtingen van de supervisie Maak - Zaanstad Noord, terwijl het project reeds in de vergunningsfase was (€- 1,1 mln.)
- Behouden Haven: de stedebouw kundige aanpassing is lastiger dan was voorzien. (€  -0,5 mln.).

Onderwijs - Overig

Het IHP voor het voortgezet onderwijs wordt pas 2020/begin 2021 verwacht; Dan is meer duidelijkheid over het bestedingsplan van de reservering voor MAAK (€- 2,8 mln.). 

Sport - Sporthallen

Gepland onderhoud aan Zaanlands West hoeft nog niet uitgevoerd te worden in 2020.  We verwachten dat het wel nodig is in 2021 en 2022 (€- 0,1 mln.). Daarom wordt het doorgeschoven.

Sport - Zwembaden

Er is een vertraging in de voorbereiding omdat de nieuwe locatie van zwembad de slag  nog niet vaststaat. Opmerkingen van verenigingen worden nog verwerkt in het voorlopig ontwerp  € -0,4 mln.)

Cultuuragenda

Betreft een herfasering van de investeringen van het Zaantheater en het Zaans Toneelhuis Theatermijn. De oorzaken van de herfasering met € 0,4 mln. zijn respectievelijk veroorzaakt door corona en een gewijzigde locatiebestemming.

05 Beheer openbare ruimte

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

Vanwege Corona hebben diverse autofabrikanten hebben de productie stilgezet respectievelijk sterk verminderd. Omdat bij de aanbesteding van de vervoermiddelen een beperkte inschrijving wordt verwacht, is besloten om het geplande investeringsvolume door te schuiven van 2020 naar 2021.

Civiel

De verhoging van het plafond met € 0,5 mln. betreft de overheveling van het budget vanuit Civiel Wilhelminasluis. Zie toelichting civiel.

Civiel Wilhelminasluis

De verlaging van het plafond met € 0,5 mln. Betreft het overhevelen van het budget naar Civiel omdat die het realiseert.

Nauerna

De aanleg van het park schuift door naar een volgend jaar.

Uitbreidingsinvesteringen

Onderwijs - IHP

Door leerling prognoses waaruit een groeiend leerlingaantal blijkt, wordt bij  het Zaanse Hout opnieuw onderzoek gedaan (op basis van leerling prognoses van oktober 2020)  naar het programma van eisen van de MFA (€ - 0,9 mln.)

Sport - Sportparken

Bij Sportpark de Kraaien is sprake van lagere realisatie vanwege de  stikstofproblematiek (€ -0,2 mln.) en werkzaamheden bij Sportpark de Omzoom zijn naar voren gehaald (€ 0.06 mln.).

Verkeer en vervoer

De fietsenstalling centrum Dam is uitgesteld naar 2021.

Toelichting Onderwijshuisvesting
Als gevolg van de corona crisis is lichte vertraging in diverse projecten opgetreden door aangescherpte regels op de bouwplaats en het stilvallen van participatietrajecten.
Onderwijshuisvesting: de nieuwe Integrale Huisvestingsprogramma’s (IHP’s) voor zowel primair als voortgezet onderwijs zijn in ontwikkeling en komen in de eerste helft van 2021 op de agenda voor bestuurlijke besluitvorming.
Voor maatschappelijke voorzieningen in bredere zin wordt gewerkt aan het maatschappelijk voorzieningenmodel. Het door Amsterdam ontwikkelde model wordt aangescherpt met Zaanse data (wat is er in Zaanstad al beschikbaar aan maatschappelijke voorzieningen en welke referentienormen gaan we hanteren). Met het model wordt het mogelijk om in de MAAK-gebiedsontwikkeling de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen– uitgedrukt in meters – goed in beeld te brengen.

Ten opzichte van de bovenstaande prognose verwachten wij dat de investeringen aanvullend € 3,2 mln. lager uitvallen dan hetgeen in bovenstaande tabel is opgenomen. Dat komt vanwege de afspraak de cijfers twee maal per jaar te actualiseren. Dit betreft:

Prognose

H.Gorter Doniastraat

-0,5 mln.

  Er gaat nog niet gesloopt worden vanwege uitkomsten 
 cultuur historisch onderzoek

IHP Infra (inclusief parkeren)

-0,43 mln.

  budget is niet geactualiseerd

Verduurzaming onderwijs

-1,36 mln.

  budget is niet geactualiseerd

Onderwijshuisvesting PO Maak Zstd

-0,36 mln.

  budget is niet geactualiseerd

Toermalijn (schoolgebouw)

-0,55 mln.

  gunning pas in 2021

-3,2 mln.

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 14:38:35 met de export van 02/01/2021 14:29:49