Bijlagen

Reserves

Reserves

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

AR / BR

boekwaarde 01-01-2020

Toevoeging
VJN

Onttrekking
VJN

boekwaarde
31-12-2020
Na VJN

Toevoeging
Begroting

Onttrekking
Begroting

Toevoeging
Narap

Onttrekking
Narap

boekwaarde
31-12-2020

Algemene reserve grondzaken

AR

7.644

59

-13

7.690

-19

-90

0

0

7.582

Algemene reserve

AR

10.214

0

0

10.214

0

0

0

0

10.214

Resultaat 2019

1.053

0

-1.053

0

0

0

0

0

0

Transformatie jeugdhulp

BR

600

0

0

600

0

0

0

-80

520

Schulden en armoede

BR

441

0

-180

261

0

0

0

0

261

Duurzaamheidfonds

BR

950

0

-875

75

0

0

0

0

75

Werkgelegenheidsprojecten

BR

272

0

-202

70

0

0

0

0

70

Regionaal werkbedrijf

BR

394

0

-50

344

0

0

0

-25

319

Risicobuffer BUIG

BR

780

869

0

1.649

0

0

0

0

1.649

Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

BR

428

0

-323

105

0

0

0

143

248

City Deal

BR

0

225

-225

0

0

0

0

0

0

Actieplan Persp op Werk

BR

0

1.000

-1.000

0

0

0

1.000

0

1.000

RegioDeal

BR

0

2.870

0

2.870

0

0

0

0

2.870

Versterking arbeidsmarktregio’s

BR

0

0

0

0

0

0

77

0

77

Nieuwe aanpak

BR

0

0

0

0

0

0

810

0

810

Sport a fonds perdu

BR

2.924

0

-384

2.540

0

0

0

0

2.540

WAP Poelenburg

BR

414

0

-120

294

0

0

0

-221

73

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

BR

73

0

0

73

0

0

0

-10

63

Nieuwkomers

BR

486

0

-225

261

0

0

193

129

583

Zaanse Molen verplaatsen

BR

0

250

-250

0

0

0

0

0

0

Bodembeheer

BR

15.017

4.251

-6.002

13.266

0

0

0

0

13.266

Infrastructurele werken

BR

338

477

-437

378

0

0

0

0

378

PRI-Egalisatie

BR

356

0

0

356

-46

-356

0

0

-46

GAF

BR

552

0

0

552

0

0

0

0

552

Cofinanc. Hembrugterrein

BR

129

0

-129

0

0

0

0

0

0

Invoering Omgevingswet

BR

735

0

-500

235

0

0

0

0

235

MAAK Zaanstad

BR

261

0

-261

0

0

0

0

0

0

Pilots woondeal

BR

412

0

0

412

0

0

0

0

412

Zijkanaal D

BR

0

0

0

0

0

0

266

0

266

Openbare Ruimte

BR

373

0

-350

23

0

0

0

0

23

Herplant bomen

BR

100

0

0

100

0

0

0

0

100

Investeringsfonds*

BR

52.958

1.357

-5.231

49.084

0

0

0

1.237

50.321

Wachtgelden bestuur

BR

410

232

0

642

0

0

0

0

642

Nieuw Stadhuis

BR

510

0

-510

0

0

0

0

0

0

Egalisatie begroting

BR

0

895

-895

0

0

0

0

0

0

Nieuwe informatiesystemen

BR

67

0

-67

0

0

0

0

0

0

Transformatiefonds*

BR

26.724

8.323

-110

34.937

0

110

0

0

35.047

Afschrijvingslasten*

BR

13.265

3.297

-368

16.194

0

0

-876

-17

15.301

Vooruitontvangen bedragen AU

BR

4.490

0

-4.490

0

0

0

150

0

150

Amend. extra wethouder

BR

578

0

-194

384

0

0

0

0

384

Corona ontvangsten

BR

0

0

0

0

0

0

5.922

-1.695

4.227

Eindtotaal

143.948

24.105

-24.444

143.609

-65

-336

7.542

-538

150.212

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 14:38:35 met de export van 02/01/2021 14:29:49