Bijlagen

Begrotingswijzigingen

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Treasury

Op treasury wordt een nadeel verwacht van € 0,64 mln. Onder andere door lagere rentebaten uit activering van grondexploitaties (€ 0,2 mln), nadeel rente rekening-couranthouders (€ 0,05 mln), lagere rentebaten op verstrekte leningen (€ 0,15 mln) . Als laatste kende treasury in 2020 nog te scherp begrote rentelasten (€ 0,24 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

430

212

642

Subtotaal journaal

430

212

642

Gemeentefonds meicirculaire 2020

De doorrekening van de meicirculaire resulteert in een nieuwe stand van het gemeentefonds. Het netto-effect van deze doorrekening is het bruto verschil ten opzichte van de vorige stand van het gemeentefonds, gecorrigeerd voor taakmutaties en bijstellingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen en stelposten. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de taakmutaties en bijstellingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen direct doorwerken in de lastenkant van de begroting. Dit leidt voor 2020 tot een nadeel (€ 1,31 mln)

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.151

0

1.151

02

Werk, inkomen en economie

1.741

0

1.741

03

Maatschappelijke ontwikkeling

165

0

165

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

16

0

16

07

Bestuur en financiën

165

-1.926

-1.761

Subtotaal journaal

3.239

-1.926

1.312

Gemeentefonds septembercirculaire

De doorrekening van de septembercirculaire resulteert in een nieuwe stand van het gemeentefonds. Het netto-effect van deze doorrekening is het bruto verschil ten opzichte van de vorige stand van het gemeentefonds, gecorrigeerd voor taakmutaties en bijstellingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen en stelposten. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de taakmutaties en bijstellingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen direct doorwerken in de lastenkant van de begroting. Dit leidt voor 2020 tot een voordeel (-€ 1,23 mln.). Dit is via een raadsinformatiebrief gemeld.In de Raads Informatie Brief worden de verschillende onderdelen verder gespecificeerd en toegelicht.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

1.610

163

1.773

02

Werk, inkomen en economie

292

0

292

03

Maatschappelijke ontwikkeling

825

0

825

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

25

0

25

07

Bestuur en financiën

858

-5.405

-4.547

98

Kostenverdeling

401

0

401

Subtotaal journaal

4.011

-5.242

-1.231

Corona: vervallen evenementen

Het evenement Zomer van Monet 2024 en Sail 2020 zijn niet doorgegaan. Het totale budget was totaal € 0,97 mln.  Hiervan is voor € 0,14 mln. aan kosten gemaakt. Een bedrag van € 0,05 mln. wordt gereserveerd voor kleine activiteiten. Een bedrag van € 0,55 mln. is conform raadsbesluit ingezet voor de coronamaatregel Cultuur. Een resterend bedrag van € 0,22 mln.valt nu vrij. Hiernaast wordt een bedrag van € 0,8 mln. ingezet voor een maatwerksubsidie culturele instellingen.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-1.106

0

-1.106

07

Bestuur en financiën

877

0

877

Subtotaal journaal

-229

0

-229

Subtotaal Autonome ontwikkelingen

7.450

-6.956

494

Begrotingsbijstellingen

Bijdrage Regionaal Informatie en Expertise Centrum en Kerngroep Integrale samenwerking

Vanuit het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP), waar de gemeente Zaanstad in deelneemt, is besloten om een Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Holland Bureau (RIEC-bureau) en een Kerngroep Integrale samenwerking op te zetten. Het opzetten van het RIEC bureau zorgt er voor dat het bureau nu en in de toekomst alle ingebrachte signalen van georganiseerde criminaliteit  en ondermijning kan blijven oppakken. Het voorstel is om de jaarlijkse bijdrage aan het RIEC en de Kerngroep Integrale samenwerking voor Zaanstad (€ 0,09 mln) op te nemen in de begroting.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

85

0

85

Subtotaal journaal

85

0

85

Pact Poelenburg: Jongerenwinkel

De jongerenwinkel in De Lobelia is 6 dagen in de week geopend en voorziet duidelijk in een behoefte. Dagelijks komen er circa 40 jongeren, in wisselende samenstellingen. Per week circa 120 verschillende jongeren. Een eerste evaluatie laat zien dat het voldoet aan een behoefte onder jongeren, de samenwerking tussen de partijen steeds beter gaat en het rustiger en veiliger is op straat. Om de jongerenwinkel voort te zetten in de tweede helft van 2020 wordt budget beschikbaar gesteld voor een jongerenwerker en voor de coördinatie van activiteiten die door Fluxus, het Sportbedrijf en liefst ook andere partijen kunnen worden uitgevoerd. Het wijkteam vult de bezetting aan met jongerenwerkers vanuit de bestaande bezetting ook uit de nabijgelegen wijken (€ 0,05 mln).De kosten worden gedekt door een beschikking over de reserve Actieplan Poelenburg (-€ 0,05 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

50

-50

0

Subtotaal journaal

50

-50

0

Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving

Binnen de sector Veiligheid Vergunningen en Handhaving is er een voordeel op capaciteit (€ 0,05 mln.). Dit voordeel ibestaat uit diverse voordelen  detacheringen en loonkostenvergoedingen (€ -0,09 mln.). en een overschrijding als gevolg van langdurige uitval (€ 0,04 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-54

0

-54

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

75

0

75

98

Kostenverdeling

189

-261

-71

Subtotaal journaal

210

-261

-50

Capaciteit Bedrijfsvoering

Binnen Bedrijfsvoering is er een voordeel op capaciteit (-€ 0,39 mln.). Dit voordeel bestaat enerzijds uit baten voor externe detachering (-€ 0,15 mln.) en dekking uren uit projecten (-€ 0,09 mln).Anderzijds is er per saldo sprake van lagere lasten. Doordat openstaande vacatures in een aantal gevallen later worden ingevuld zijn de salarislasten lager (-€ 1,30 mln). Vaak wordt er ingehuurd om het werk toch door te laten gaan (€ 1,29 mln.). In programma Bestuur en Financiën was centraal budget opgenomen om functies in de organisatie opnieuw te kunnen waarderen. Dit budget is overgeheveld naar de afdelingen waar herwaardering aan de orde was. Omdat met een aantal van deze geherwaardeerde functies al rekening was gehouden in de salarisbegroting 2020 kan een deel van dit budget voor dit jaar vrij vallen (-€ 0,14 mln.).Er is een effect op programma Maatschappelijke Ontwikkeling (-€ 0,03 mln.) in verband met de dekking vanuit cultuur. Tevens is er een effect op programma Ruimtelijke en Gebiedsontwikkeling (€ 0,04 mln.) als gevolg van dekking vanuit de Omgevingswet en Zaans Lood.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-30

0

-30

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

39

0

39

07

Bestuur en financiën

-437

0

-437

98

Kostenverdeling

285

-244

41

99

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Subtotaal journaal

-142

-244

-387

Corona: tijdelijke ondersteuningregeling zelfstandige ondernemers 1 en 2

De gemeente Zaanstad heeft de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers (hierna Tozo) uitgevoerd. De Tozo vangt een deel van het verlies aan inkomen op voor zelfstandige ondernemers. Zaanstad voert de Tozo uit voor Zaanstad zelf en voor de OVER-gemeenten. In deze wijziging gaat het om Tozo 1 en Tozo 2. We hebben aan uitkeringen levensonderhoud  € 17,62 mln uitgegeven. We hebben voor rechtmatigheidscontroles Tozo een budget van € 0,37 mln opgenomen. Voor het inhalen van werk dat we niet konden uitvoeren als gevolg van de corona crisis hebben we € 0,60 mln opgenomen. De kosten van de uitkeringen levensonderhoud betalen we uit de rijksbijdrage Tozo en uit terugvordering (-€ 17,62 mln). We ontvangen een rijksbijdrage voor de Zaanse uitvoeringskosten van de Tozo (-€ 2,60 mln). De uitvoeringskosten voor de OVER-gemeenten brengen we bij de OVER-gemeenten in rekening (-€ 0,24 mln).We voegen het positieve resultaat in 2020 op de Tozo toe aan de Corona reserve (€ 1,88 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

17.822

-20.466

-2.644

07

Bestuur en financiën

1.875

0

1.875

98

Kostenverdeling

769

0

769

Subtotaal journaal

20.466

-20.466

0

Actualisatie investeringsfonds

De ramingen van de projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd bij de begroting 2021. Het financiële effect daarvan voor het jaar 2020 is verwerkt in deze wijziging.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-236

0

-236

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-125

0

-125

07

Bestuur en financiën

-876

1.237

361

Subtotaal journaal

-1.237

1.237

0

Corona: baten parkeerbelasting

Als gevolg van de coronapandemie is het bezoek aan het centrum van Zaanstad sterk afgenomen. Daarmee is het aantal parkeertransacties afgenomen en ontstaat er een nadeel in de baten parkeerbelasting (€ 0,60 mln.). Ook het aantal naheffingen teruggelopen (€ 0,40 mln.) en zijn er nagenoeg geen wielklemmen geplaatst (€ 0,14 mln.). Totaal bedragen de teruglopende inkomsten parkeerbelasting € 1,14 miljoen.Vanuit het Rijk wordt voor gederfde baten parkeerbelasting een vergoeding uitgekeerd (-€ 0,47 miljoen.). En met de decembercirculaire wordt een aanvullende rijksvergoeding verwacht van -€ 0,21 miljoen. Daarmee komt totale verwachte nadeel op parkeerbelasting op € 0,45 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

454

454

Subtotaal journaal

0

454

454

Corona: baten toeristenbelasting

Door de coronapandemie is het aantal overnachtingen bij hotels en andere logementen in de Zaanstreek afgenomen. Dit  verklaard een nadeel in de baten toeristenbelasting (€  1,7 mln.). Vanuit het Rijk is voor gederfde baten toeristenbelasting een vergoeding ontvangen via de juni circulaire (€- 0,79 mln.). Hiernaast verwachten we via de decembercirculaire nog € 0,35 mln. te ontvangen. Daamee komt totale verwachte nadeel op toeristenbelasting op € 0,56 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

0

557

557

Subtotaal journaal

0

557

557

Subsidie Europees Sociaal Fonds

We hebben van het Europees Sociaal Fonds een subsidie ontvangen (-0,81 mln.) voor werkgelegenheidsprojecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. ESF heeft de systematiek dat subsidie achteraf wordt verstrekt, de bijbehorende projecten zijn daarom betaald uit eigen budgetten van de gemeente Zaanstad. Bij de begroting 2021 is besloten om deze subsidie in te zetten als dekking voor de aanpak om te komen tot een actief uitkeringsbestand. De subsidie wordt daarom gestort in de reserve 'actief bestand' (€ 0,81 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

810

-810

0

Subtotaal journaal

810

-810

0

Herverdeling budget bijdragen ziektekostenverzekering

De bijdragen ziektekostenverzekering vanuit de werkgever zijn via het salaris uitbetaald. Het budget staat centraal bij P&O en wordt hierbij naar de afdelingen herverdeeld.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

-300

0

-300

98

Kostenverdeling

277

0

277

Subtotaal journaal

-23

0

-23

Actualisatie bestemmingsreserve dekking afschrijvingslasten

Betreft de mutatie in de reserve afschrijvingskosten Investeringsfonds als gevolg van de actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Meerjaren Investeringsplanning 2020. Door herfasering van projecten waarvan de afschrijvingskosten uit deze reserve worden gedekt wijzigt ook de benodigde onttrekking uit de reserve.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

0

-17

-17

Subtotaal journaal

0

-17

-17

Corona: Inzet Veiligheid en Handhaving

De handhaving van diverse maatregelen die zijn getroffen om de Corona pandemie te beteugelen heeeft geleid tot extra inzet en kosten (€ 0,238 mln.). De extra inzet van toezichthouders en extra cameratoezicht leiden tot extra lasten. Vanuit het rijk hebben we € 0,4 mln. compensatie ontvangen.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

30

0

30

98

Kostenverdeling

-193

0

-193

Subtotaal journaal

-163

0

-163

Beleidsontwikkelingen BUIG

De rijksbijdrage BUIG is hoger. De oorzaken zijn conjunctuur, realisatie 2019, rijksbeleid, loon- en prijsbijstelling en het Rijk verwacht ook een extra instroom in de bijstand als gevolg van de corona-crisis (-€ 2,27 mln).Wij zijn bij de ontwikkeling van het aantal uitkeringen uitgegaan van het scenario ’Matig Herstel’. Het aantal uitkeringen is dan gegroeid naar 4.000 op 31 december. De totale kosten van de uitkeringen zijn lager dan we hadden gedacht bij de Voorjaarsnota (-€ 2,77 mln). Wij hebben het extra geld als gevolg van de coronacrisis toegevoegd aan de reserve Corona ontvangsten (€ 1,78 mln).Wij hebben de omvang van de voorziening voor oninbare vorderingen opnieuw beoordeeld. Dit leidt tot een toevoeging aan de voorziening (€ 0,36 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

-2.402

-2.273

-4.675

07

Bestuur en financiën

1.778

0

1.778

Subtotaal journaal

-624

-2.273

-2.897

Corona: producten Burgerzaken

Door de Coronapandemie is er een terugloop in de afname van reisdocumenten en verklaringen omtrent gedrag. Hierdoor worden bijbehorende baten en lasten naar beneden bijgesteld (€ 0,23 mln.) en (€ -0,14 mln.). Per saldo  een nadeel van € 0,09 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-140

225

85

Subtotaal journaal

-140

225

85

Reclameopbrengsten

Door het vervallen van een contract voor reclame uitingen zijn de reclame inkomsten afgenomen (€ 0,17 mln.). Thans is er nog geen nieuwe partij gevonden.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

0

170

170

Subtotaal journaal

0

170

170

Afvalhandhaving en wegslepen voertuigen

Door infortmatiegestuurd te werken wordt via overlastmeldingen en extra controle bij bekende hotspots, gericht gehandhaafd op verkeerd aanbieden van afval en foutparkeren. Als gevolg hiervan vallen de baten op afvalhandhaving en het wegslepen van voertuigen hoger uit dan geraamd (€- 0,140 mln.). De lasten die met deze handhaving gemoeid zijn (onder andere lasten voor het wegslepen en gebruik van portofoons ) vallen daarmee ook hoger uit (€ 0,086 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

86

-140

-54

Subtotaal journaal

86

-140

-54

Capaciteit Externe Dienstverlening

Binnen de sectort Externe Dienstverlening is er een overschrijding op capaciteit (€ 0,17 mln.). Deze overschrijding wordt veroorzaakt door moeilijk vervulbare vacatures waar voor moet worden ingehuurd (€ 0,16 mln.) en langdurige ziekte (€ 0,08 mln.). Daarnaast zijn  diverse loonkosten vergoedingen ontvangen  (€ -0,07 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

98

Kostenverdeling

190

-21

169

Subtotaal journaal

190

-21

169

Inspectie kinderopvang

De inzet van de GGD is voor een deel verschoven van inspectie kinderopvang naar het uitvoeren van coronabeleid. Daarmee worden er minder controles op kinderopvangcentra en gastouders uitgevoerd. Dit resulteert in een voordeel op de lasten (€ 0,09 mln.)

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-89

0

-89

Subtotaal journaal

-89

0

-89

Lagere baten dwangsommen

De baten dwangsommen zijn lager dan geraamd (€ 0,12 mln.). Vanuit ingezette handhavingstrajecten zijn minder dwangsommen opgelegd.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

0

120

120

Subtotaal journaal

0

120

120

Capaciteit Maatschappelijk Domein

Het Maatschappelijk Domein heeft in 2020 te maken gehad met de volgende ontwikkelingen bij het personeel. Een aantal medewerkers heeft de organisatie verlaten of is intern doorgegroeid naar een andere functie. De redenen voor het vertrek loopt uiteen. Ook hebben we een aantal nieuwe functies  uitgebreid om de groei van de hoeveelheid werk op te vangen. Dit is nog een voortvloeisel uit de voorjaarsnota 2019. De invulling van de vacatures verliep minder snel dan gewenst door de situatie op de arbeidsmarkt. Wij verlagen daarom de loonkosten in de begroting (-€ 2,61 mln). Het werk is wel doorgegaan. We hebben in een aantal gevallen personeel ingehuurd, of de inhuur verlengd (€ 2,11 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-5

0

-5

07

Bestuur en financiën

0

46

46

98

Kostenverdeling

-585

42

-543

99

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Subtotaal journaal

-590

88

-502

Ontwikkelingen armoedebeleid

Wij stellen op basis van de trend tot en met augustus het budget voor bijzondere bijstand naar beneden bij (-€ 0,36 mln). In Zaanstad zijn gezinnen die zich de aankoop van mondkapjes moeilijk kunnen veroorloven. Wij hebben in de raadsvergadering van 8 oktober toegezegd om ze gratis mondkapjes te verstrekken (€ 0,04 mln). Het voortgezet onderwijs vervangt steeds meer schoolboeken door digitaal lesmateriaal. Dit is versneld door de coronacrisis. Wij geven daarom laptops aan kinderen uit arme gezinnen. Wij doen dit via de stichting Leergeld (€ 0,16 mln)Wij stellen ook de inkomsten uit terugvordering (€ 0,09 mln) naar beneden bij op basis van de trend.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

-159

90

-69

Subtotaal journaal

-159

90

-69

Corona: Meerkosten afvalverwerking

In de eerste coronamonitor is gerapporteerd dat het risico bestaat dat de verwerkingskosten/ tonnages voor huishoudelijk afval hoger zijn. Dit leidt tot hogere kosten en hogere baten. De hogere verwerkingskosten bedragen per saldo € 0,27 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

693

-420

273

Subtotaal journaal

693

-420

273

Sportbedrijf binnen onderwijs en sport

De afrekening met het Sportbedrijf over de 5 jaarlijkse afrekening van exploitatie bedraagt €  0,15 mln voordelig. Hiervan was bij de voorjaarnota als inschatting reeds € 0,11 mln. opgevoerd. Met deze mutatie wordt het restant( € 0,04 mln) begroot. Er is verder sprake van een verschuiving in de begroting, omdat  de exploitatieovereenkomst met het Sportbedrijf zowel onder sport als onder onderwijs is begroot. Het gaat om de kosten van gymnastiekonderwijs. Daarnaast is er een schenking ontvangen voor zomeractiviteiten voor kinderen. De uitvoering vindt plaats door het Sportbedrijf, dus dat geld gaat naar hen.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

16

-55

-39

Subtotaal journaal

16

-55

-39

Specialistische jeugdhulp

Vanaf 2018 groeit het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdzorg, die in het eerste half jaar van 2020 flink doorzet. Dit zit voor een deel in de afname van de uitstroom uit de hulp maar vooral in de stijgende instroom van jeugdigen in de jeugdhulp. Daarbij is, conform het regionale en landelijke beeld een toename in de zorgzwaarte zichtbaar. Er krijgen dus meer kinderen zorg en voor een gemiddeld hoger bedrag per kind. Er zijn maatregelen ingezet die bij de nieuwe instroom een verschuiving laten zien van zwaardere naar lichtere vormen van zorg. Omdat de bestaande groep die jeugdhulp ontvangt maar langzaam uitstroomt, is het effect van de maatregelen nog niet terug te zien in de kosten. Hierdoor stijgen vooral de kosten van specialistische jeugdhulp. Het is onrealistisch om te verwachten dat in 2020 de gemeente Zaanstad binnen het budget voor jeugdhulp blijft. Met een stevige sturing op de normbudgetten en de nu geldende cliëntenstop wordt naar verwachting het tekort met € 1 mln. teruggedrongen (verlaging van € 3,8 mln. naar € 2,8 mln.), mits er geen budgetgaranties aan zorgaanbieders worden gegeven. Daarnaast wordt voor dit jaar dekking gevonden in het budget slim investeren.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

2.800

0

2.800

Subtotaal journaal

2.800

0

2.800

Voormalige Wet Sociale Werkvoorziening

De kosten van de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zijn lager. Dit komt door een versnelde uitstroom van de het aantal deelnemers. De uitstroom verloopt sneller dan waar het Rijk rekening mee houdt. Het extra geld dat het Rijk bij de meicirculaire beschikbaar heeft gesteld, is daardoor niet nodig. De WSW kent geen instroom van nieuwe deelnemers (-€ 0,89 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

-893

0

-893

Subtotaal journaal

-893

0

-893

Reguliere peuterplaatsen

Het budget voor de reguliere peuterplaatsen laat al meerdere jaren een voordeel zien. Dit is een landelijke trend, er wordt minder gebruik van gemaakt dan er aan middelen voor wordt verstrekt vanuit het rijk (decentralisatie uitkering). Dit structureel voordeel is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2021. In 2020 bedraagt het financiële effect - € 0,25 mln. Als gevolg van corona hebben meer mensen geen betaalde baan en maken zij geen gebruik van de kinderopvang. Hierdoor zouden meer mensen gebruik kunnen gaan maken van peuterspelen. Hierdoor ontstaat het risico dat de lasten van peuterspelen toenemen en het budget alsnog wordt overschreden.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-250

0

-250

Subtotaal journaal

-250

0

-250

Prijsindexatie beschermd wonen

Voor beschermd wonen ontvangt Zaanstad een Integratie Uitkering van het Rijk. Het hoort bij de achtergebleven delen die nog niet zijn opgenomen in de Algemene Uitkering.Vanaf 2020 is het budget beschermd wonen geïndexeerd met de gemeentelijke index. Dat is niet juist omdat de indexatie via de Integratie Uitkering loopt. De gemeentelijke index in 2020 ad -/- € 0,26 mln. wordt teruggedraaid.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-260

0

-260

Subtotaal journaal

-260

0

-260

GGD Gemeenschappelijke Regeling

De positieve zienswijze van de raad op de gewijzigde begroting 2020 van de GGD leidt tot een hogere bijdrage van Zaanstad. De verhoging betreft verwerking van COA-afspraken die in de voorjaarsnota 2020-2024 nog niet zijn verwerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

155

0

155

03

Maatschappelijke ontwikkeling

55

0

55

Subtotaal journaal

210

0

210

Transformatieplan jeugd

In 2020  zijn projecten op bovenregionaal niveau van start gegaan of kennen hun opstartfase dit najaar. De uiteindelijke begroting voor 2020 vanuit Amsterdam is omhoog gegaan en voor een aantal regionale en lokale projecten hebben we een nadere inschatting kunnen maken van de benodigde middelen. Om deze redenen wordt in 2020, bovenop de geraamde € 0,63 mln., de bestemmingsreserve voor € 0,08 mln. aangewend.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

80

-80

0

Subtotaal journaal

80

-80

0

Balkenhaventerrein/Hemkade

Het dossier over het conflict Balkenhaventerrein/Hemkade wordt inhoudelijk overgeheveld naar Stategieontwikkeling Maak.Zaanstad (2020/19795). Er is  een overschrijding op het dossier van € 0,1 mln., vanwege de juridische kosten voor de complexiteit van het dossier.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

105

0

105

Subtotaal journaal

105

0

105

Corona: Kermissen

Vanwege de  Corona pandemie zijn de kermissen van Wormerveer en Assendelft niet doorgegaan. Dit heeft zowel invloed op de lasten (€ -0,03 mln.) als de baten (€ 0,08 mln.) van de kermissen. Dit resulteert in een nadelige bijstelling van € 0,05 mln..

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

-29

80

51

Subtotaal journaal

-29

80

51

Vermakelijkheidsretributie Zaanse Schans

Vanwege het uitstellen van het invoeren van de Vermakelijkheidsretributie én als gevolg van het uitblijven van grote aantallen bezoekers aan de Zaanse Schans door het uitbreken van de coronapandemie, worden de geraamde baten naar beneden bijgesteld (€ 0,4 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

0

400

400

Subtotaal journaal

0

400

400

Corona: Invorderingen belastingen

Vanwege de coronacrisis en de gemeentelijke coronamaatregelen, is de invordering van belastingen opgeschort.  Vabwege deze opschortingen vallen de baten aan invorderingskosten lager uit (€0,3 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

0

300

300

Subtotaal journaal

0

300

300

Slim investeren

Het budget Slim investeren is gericht op de opgaven binnen de 3D’s met focus op maatschappelijk rendement, waarbij het grootste gedeelte van de middelen naar Jeugd en Wmo gerelateerde investeringen gaat. Hierdoor kan versterkt in worden gezet op de transformatie en wordt voorkomen dat beperkingen in het systeem de vernieuwing stagneren.In verband met de tekorten in de zorgkosten wordt het budget in 2020 alleen ingezet voor de lopende verplichtingen en voor de maatregelen in het kader van het terugdringen van de zorgkosten. Dat creëert financiële ruimte. De actuele prognose van de besteding van dit budget laat een onderbesteding zien van circa € 0,5 mln. Dit bedrag wordt ingezet voor het verwachte tekort op jeugd. Het inzetten van deze budgetten voor het verwachte tekort op jeugd in 2020 betekent dat een aantal voorgenomen plannen in 2020 niet uitgevoerd worden. Dit betreft veelal preventieve activiteiten die als doel hebben duurdere hulp te voorkomen. Deze budgetten zijn alleen beschikbaar Slim Investeren (programma 1).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-500

0

-500

Subtotaal journaal

-500

0

-500

Mantelzorgwaardering

Het aantal aanvragen voor mantelzorgwaardering loopt sinds corona terug waardoor wij een onderbesteding verwachten van ca € 0,05 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-50

0

-50

Subtotaal journaal

-50

0

-50

Corona: afvalstoffenheffing en beeldbestek

In de eerste coronamonitor is  gerapporteerd dat naast het risico op hogere verwerkingskosten /tonnages ook rekening gehouden wordt met meerkosten voor ‘dumpingen’. De hogere verwerkingskosten bedragen € 0,04 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

38

0

38

Subtotaal journaal

38

0

38

Ondermijning

De intensivering voor  tot de aanpak van ondermijnende activiteiten is dit jaar voortgezet. Hierdoor nemen de kosten voor het binnentreden en afsluiten van de panden, het afvoeren van diverse materialen en de juridische kosten toe (€ 0,07 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

70

0

70

Subtotaal journaal

70

0

70

Vrijval overlopende posten uit 2019

Bij de jaarrekening 2019 zijn gemeentebreed overlopende posten opgenomen waarvoor in 2020 geen facturen meer komen en vrijvallen (-€ 0,79 mln.) . Hiervan betreft -€ 0,70 mln een reservering voor een bijdrage aan Werkom omdat de Belastingdienst kenbaar had gemaakt dat Werkom niet in aanmerking  komt voor de koepelvrijstelling. Dat betekende dan dat Werkom BTW moet betalen over een groot deel van zijn uitgaven voor  participatie. Inmiddels heeft de inspecteur van de Belastingen besloten dat Werkom in 2019 onder de sociaal-culturele vrijstelling valt. Werkom is dus geen BTW verschuldigd over 2019.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

-790

0

-790

Subtotaal journaal

-790

0

-790

Dotatie voorziening private dubieuze debiteuren

De voorziening private dubieuze debiteuren is te laag in verhouding tot het ingeschatte risico van de private dubieuze debiteuren. Dat risico wordt ingeschat op € 0,38 mln. Een dotatie van € 0,06 mln. is nodig.  De grootste risicoposten binnen de private debiteuren zijn: dwangbevelen funderingen, aangevraagde faillissementen, milieuboetes en diverse huurnota's. Deze vorderingen lopen bij de deurwaarder en/of hebben een afbetalingsregeling.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

60

0

60

Subtotaal journaal

60

0

60

Dotatie voorziening Reorganisatie

Vanwege een boventallige medewerker wordt € 0,09 mln. toegevoegd aan de voorziening Reorganisatie. Volgens de regeling moeten we deze mederwerker maximaal twee jaar doorbetalen. Als de medewerker binnen de periode van twee jaar boventalligheid ander werk vindt valt het resterende deel van de voorziening weer vrij.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

100

0

100

98

Kostenverdeling

-15

0

-15

Subtotaal journaal

85

0

85

Corona: bedrijfsvoering

Bij bedrijfsvoering worden extra kosten gemaakt in verband met corona, zoals videocommunicatie en extra digitale thuiswerk faciliteiten (€ 0,23 mln.) , schoonmaak en desinfectie, 1,5 meter maatregelen (€ 0,20 mln.). Daarnaast wordt op diverse plekken ingehuurd ter ondersteuning van bijvoorbeeld bezwaar behandelingen bij de TOZO-regeling, grotere inzet op social media, begeleiding uitgifte thuiswerkapparatuur en ondersteuning vragenuur van de raad (€ 0,11 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

450

0

450

98

Kostenverdeling

85

0

85

Subtotaal journaal

535

0

535

Bedrijfsvoering diverse materiële kosten

Bij de voorjaarsnota is kenbaar gemaakt dat er nog baten in de facilitaire begroting staan in verband met de aflossing van een lening door de Omgevingsdienst. Deze lening is al afgewikkeld. Verzuimd is om de baten af te ramen. Dit nadeel moet door bedrijfsvoering zelf structureel gecompenseerd worden. Voor 2020 is dat  nog niet volledig gelukt (€ 0,2 mln.). Vanwege de beleidsintensiveringen op handhaving worden er meer procedures gevoerd. Hiervoor is niet voldoende eigen juridische capaciteit aanwezig en daarom worden meer zaken uitbesteed aan de stadsadvocaat (€ 0,05 mln.). Daar tegenover staan enkele incidentele voordelen op ICT software en op opleidingskosten (-€ 0,12 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

-70

200

130

Subtotaal journaal

-70

200

130

Bodycams en kleding BOA's

Sinds dit jaar zijn de BOA's bij de gemeente Zaantad uitgerust met een bodycam. De installatie en aanschaf hiervan heeft extra kosten met zich mee gebracht ( € 0,05 mln.). Daarnaast zijn er kosten (€ 0,04 mln.) voorde kleding die aan onze BOA's wordt verstrekt (schoenen, broeken, veiligheidsvesten, koppels, etc.). Deze moeten aan eisen voldoen om het werk op een goede en veilige manier te kunnen uitvoeren.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

98

Kostenverdeling

85

0

85

Subtotaal journaal

85

0

85

Flankerend beleid uit Kamerbrief 'Steun- en herstelpakket'

Het Rijk stelt extra geld beschikbaar om de economische gevolgen van de corona-crisis op te vangen. Het gaat om geld voor begeleiding van werk(loosheid) naar werk, aanpak van jeugdwerkloosheid, (om)scholing en ontwikkeling. Verder stelt het Rijk geld beschikbaar om armoede en problematische schulden aan te pakken. Een deel van dit geld gaat naar de gemeenten.Naar verwachting ontvangt Zaanstad € 0,40 mln voor begeleiding van nieuwe bijstandsgerechtigden. Daarnaast ontvangt Zaanstad € 0,15 mln voor het gemeentelijk schuldenbeleid.De verwachte bijdrage van het Rijk wordt verwacht bij de decembercirculaire en is opgenomen in het programma Bestuur  en Financiën.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

550

0

550

07

Bestuur en financiën

0

-550

-550

Subtotaal journaal

550

-550

0

Corona: compensatie sociale werkvoorzieningsbedrijven

Werkom heeft omzet verloren vanwege de corona crisis. We hebben van het Rijk geld ontvangen om de verloren omzet op te vangen. Dit geld hebben we ontvangen bij de septembercirculaire. Het werkelijke verlies aan omzet bij Werkom is lager dan waar het Rijk van uit gaanj (-€ 0,11 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

-113

0

-113

Subtotaal journaal

-113

0

-113

Dekking bedrijfsvoering

Een deel van de facilitaire kosten en ondersteunende diensten wordt gedekt uit grondexploitaties en investeringsprojecten. De afgelopen jaren is binnen deze diensten een bezuinigingsslag doorgevoerd en als gevolg daaarvan moet de begroting naar beneden worden bijgesteld (€ 0,20 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

0

200

200

99

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Subtotaal journaal

0

200

200

Corona: compensatie toeristenbelasting en parkeerbelasting

Het Rijk heeft € 100 mln. compensatie teogezegd voor  de gederfde toeristenbelasting en parkeerbelasting in de periode vanaf juni. Dit in aanvulling op de via de juni circulaire ontvangen bedragen. De verwachting is dat we via de decembercirculaire € 0,56 mln. ontvangen. Dit bedrag heeft betrekking op de de toeristenbelasting € 0,35 mln. en de parkeerbelasting € 0,21 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

210

210

07

Bestuur en financiën

0

-210

-210

Subtotaal journaal

0

0

0

Capaciteit stedelijk domein

Binnen de sectoren openbare ruimte, kennis & expertise, stedelijk ontwikkeling en gebiedsontwikkeling is een nadeel op capaciteit (€ 1,05 mln.). Dit nadeel bestaat uit diverse budgettaire overschrijdingen op inhuur derden en formatie, achterblijvende productiviteit en hogere loonkosten van de bezetting in relatie tot de begrote bedragen.Bij de afdeling Fysieke leefomgeving II is een nadeel op capaciteit van € 0,2 miljoen. Dit nadeel is een tekort aan dekking voor vakspecialisten op MAAK Zaanstad, de MRA-gelden en MIP Openbare Ruimte (ontwerpers buitenruimte). Het budget voor het Ruimteplan is ontoereikend.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

35

0

35

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

4

0

4

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-224

0

-224

98

Kostenverdeling

3.311

-1.879

1.432

99

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Subtotaal journaal

3.126

-1.879

1.247

Hogere lasten civiele werken, groen en speelplaatsen

De lasten voor het beheer en onderhoud civiele werken zijn € 0,1 miljoen hoger. Dit komt doordat schadekosten aan civiele kunstwerken niet verhaald kunnen worden op de verzekering.De hogere kosten van € 0,25 miljoen vanwege stormschade door extreem weer worden als onvoorziene uitgaven ten laste gebracht van de exploitatie

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

350

0

350

Subtotaal journaal

350

0

350

Aanpassing afschrijvingstermijn onderwijshuisvesting

Een investering bij onderwijshuisvesting is administratief verwerkt met een te lange afschrijvingstermijn (40 jaar in plaats van 20 jaar). Dat betekent dat de afgelopen jaren te weinig is afgeschreven op deze investering. Met deze mutatie worden de afschrijvingen gecorrigeerd ( € 0,93 mln.). Ten tijde van opname in de administratie (2015) was er onvoldoende aandacht voor afschrijvingstermijnen en controle op investeringen betrekking hebbend op het VO. De focus was vooral gericht op het uitvoeren van de investeringsprojecten en op het sturen van de totale investeringen en kapitaallasten. Bovendien was er op dat moment nog geen investeringsmodule, waar de gemeente nu wél mee werkt. Hiernaast zijn de Uitvoeringsregels investeringen en nota materiele vaste activa eind 2019 vastgesteld. In november wordt intern  uitgezocht of en in hoeverre dit ook bij andere investeringen in het VO speelt.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

930

0

930

Subtotaal journaal

930

0

930

Corona: mutatie  coronareserve

De nadelige effecten uit de corona rapportage worden uit de corona bestemmingsreserve gehaald. Dit betreft het nadelige resultaat op lokale heffingen € 1,28 mln., bedrijfvoering € 0,62 mln. en stedelijke ontwikkeling € 0,3 mln. Bij veiligheid € 0,2 mln., cultuur en evenementen € 0,2 mln. en werk en inkomen € 0,1 mln. is er een voordelig verschil.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

-1.697

0

-1.697

Subtotaal journaal

-1.697

0

-1.697

Corona: precario en markgelden

Dit jaar is minder precariobelasting opgelegd als gevolg van minder gebruik van openbare ruimte (€ 0,04 mln.). De compensatie die we hiervoor vanuit het rijk hebben ontvangen bedraagt € 0,1 mln. zodat we per saldo een voordeel hebben van € 0,06 mln.Voor de marktgelden verwachten we lagere baten € 0,04 mln. De compensatie die we hiervoor vanuit het rijk hebben ontvangen bedraagt € 0,1 mln. zodat we per saldo een voordeel hebben van € 0,06 mln.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

-13

-13

07

Bestuur en financiën

0

-78

-78

Subtotaal journaal

0

-91

-91

Kostenverdeling

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

392

-50

342

02

Werk, inkomen en economie

173

-64

109

03

Maatschappelijke ontwikkeling

198

18

215

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

2.041

-1.246

795

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

1.077

-394

684

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

850

-243

607

07

Bestuur en financiën

1.056

-384

672

98

Kostenverdeling

-5.787

2.363

-3.424

99

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Subtotaal Begrotingsbijstellingen

23.810

-23.235

575

Budgetneutrale wijziging

Projectleider WKB

Binnen de sector Veiligheid Vergunningen en Handhaving wordt een projectleider ingehuurd voor de invoering van de Omgevingswet (€ 0,09 mln.). De dekking wordt gevonden binnen het budget voor planschade (€ -0,09 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-92

0

-92

98

Kostenverdeling

92

0

92

Subtotaal journaal

0

0

0

Gedetacheerd gemeentepersoneel bij sociale wijkteams

Als gevolg van pensionering en vertrek uit de organisatie wordt het aantal gemeentepersoneelsleden dat gedetacheerd is bij de sociale wijkteams verlaagd met 2,00 fte (-€ 0,14 mln). Omdat deze kosten ook niet meer in rekening gebracht kunnen worden bij het sociaal wijkteams, wordt de bijdrage van het sociaal wijkteams verlaagd met hetzelfde bedrag (€ 0,14 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

0

145

145

98

Kostenverdeling

-145

0

-145

Subtotaal journaal

-145

145

0

Taskforce Werk of Meedoen: personele invulling

Een deel van de werkzaamheden van de taskforce Werk of Meedoen wordt in 2020 uitgevoerd door vast gemeentepersoneel. Hiervoor wordt een deel van het budget van de taskforce Werk of Meedoen toegevoegd aan het capaciteitsbudget van de ambtelijke organisatie (-€ 0,17 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

-173

0

-173

98

Kostenverdeling

173

0

173

Subtotaal journaal

0

0

0

Funderingsherstel onder bestuursdwang

Bestuursdwang wordt, als gevolg van nieuw en gewijzigd beleid, minder vaak ingezet om eigenaren van woningen er toe te bewegen de verzakte funderingen te herstellen. De prognose is bijgesteld van 7 naar 3 funderingen in 2020. Dit resulteert in een bijstelling van zowel de baten (€ 0,275 mln.) als de lasten (€ -0,275 mln.) op het funderingsherstel onder bestuursdwang, maar is derhalve saldoneutraal.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-275

275

0

Subtotaal journaal

-275

275

0

Donorregistratie

Vanuit het Ministerie is er een structureel budget beschikbaar gesteld om de nieuwe donorwet bij de bezoekers van de afdeling Burgerzaken onder de aandacht te brengen. Het beschikbare budget voor 2020 wordt omgezet in formatie (€ 0,026 mln.)

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

98

Kostenverdeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Controle huisvestingsvergunningen Poelenburg

Voor een inhaalslag bij de controle van huisvestingsvergunningen in de wijk Poelenburg wordt een deel van het budget van het actieplan Poelenburg en Peldersveld omgezet in budget voor ambtelijke capaciteit om die controle uit te voeren (-€ 0,05 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-49

0

-49

98

Kostenverdeling

49

0

49

Subtotaal journaal

0

0

0

Lokaal Sportakkoord

In de zomer van 2018 heeft het ministerie van VWS samen met het sportbedrijf, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners het Nationaal Sportakkoord gesloten, met als doel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Zaanstad heeft een lokaal sportakkoord opgesteld en afgesloten: Daarvoor wordt (uitvoerings)budget ontvangen en besteed (€ 0,95 mln. in 2020 en € 0,8 mln. voor 2021 en 2022). De bedragen voor 2021 en 2022 worden bij de voorjaarsnota verwerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

105

-105

0

Subtotaal journaal

105

-105

0

Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

Een woningeigenaar kan zich laten uitkopen als deze onder een hoogspanningsverbinding bevind. De afspraak is om deze jaarlijks bij de Najaarsrapportage te melden. De dekking komt uit de subsidie 'Uitkoopregeling onder een hoogspanningsverbinding' van het Rijk.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

1.078

-1.078

0

Subtotaal journaal

1.078

-1.078

0

Actualisatie lasten en baten vastgoed

De baten en lasten binnen Vastgoed zijn geactualiseerd. Enerzijds zijn er hogere verkoop- en huuropbrengsten en anderzijds hogere verkoop- en onderhoudskosten. Het voordelige saldo van alle verkoopopbrengsten en –kosten wordt bij de jaarrekening aan de reserve investeringsfonds toegevoegd.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

1.468

-1.484

-16

98

Kostenverdeling

16

0

16

99

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Subtotaal journaal

1.484

-1.484

0

Dotatie reserve Zijkanaal-D

Kosten voor Zijkanaal-D schuiven door van 2020 naar 2021, daarom wordt voor een deel het budget nog niet gebruikt (€ -0,27 mln.) maar gedoteerd aan de reserve (€ 0,27 mln.) voor inzet in 2021.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

0

0

99

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met afvalverwerker HVC

De hernieuwde dienstverleningsovereenkomst gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2020. Dit leidt tot een toename van de kosten voor een bedrag van € 0,87 miljoen. De effecten binnen de lopende begroting als volgt opgelost;- een incidentele korting die door HVC in de looptijd van het contract wordt terugverdiend;- besparingen (meevaller projectkosten afval);- egalisatievoorziening.Door de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met afvalinzamelaar HVC en de gedeeltelijke verschuiving van werkzaamheden richting gemeente vindt ook een budgetneutrale bijstelling plaats voor een bedrag van € 91.000.  Dit is in het verlengde van B&W besluit 2019/26571.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

780

-871

-91

98

Kostenverdeling

91

0

91

Subtotaal journaal

871

-871

0

Integrale aanpak zorg en veiligheid

Een integrale aanpak van zorg en veiligheid binnen de gemeente helpt bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Op dit moment ontbreekt een regievoering op alle combinaties van zorg en veiligheidsvraagstukken. Er wordt hard gewerkt aan veiligheid en zorg, maar door een betere en eerdere afstemming kunnen interventies in een eerder stadium uitgevoerd worden, waardoor de veiligheid, maar ook zorg aan volwassenen en jeugdigen efficiënter kan plaatsvinden. Hiervoor wordt in 2020 de ambtelijke organisatie tijdelijk uitgebreid met een ketenregisseur zorg en veiligheid (€ 0,08 mln).Bij de voorjaarsnota 2019 zijn reeds middelen beschikbaar gesteld voor dit doel, en worden nu hiervoor ingezet (€ 0,03 mln). De resterende dekking komt uit het budget voor Slim Investeren (€ 0,05 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-54

0

-54

98

Kostenverdeling

54

0

54

Subtotaal journaal

0

0

0

Pact Poelenburg: Afvalinzameling

Als onderdeel van het pact Poelenburg/Peldersveld wordt extra aandacht besteed aan het schoonhouden van de openbare ruimte door het verwijderen van dumpingen en zwerfvuil. De kosten bestaan uit het inzetten van extra personeel en materieel, en daarnaast communicatie (€ 0,17 mln).De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Actieplan Poelenburg (-€ 0,17 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

171

-171

0

Subtotaal journaal

171

-171

0

Actieplan perspectief op werk

Voor de uitvoering van het regionale Actieplan Perspectief op Werk zijn kosten gemaakt conform het vastgestelde plan.  (€ 0,10 mln). De kosten worden gedekt uit het budget voor het Actieplan Perspectief op Werk (-€ 0,10 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

-105

0

-105

98

Kostenverdeling

105

0

105

Subtotaal journaal

0

0

0

Inschaling sectorhoofd Gebiedsontwikkeling

Het sectorhoofd gebiedsontwikkeling is niet meegenomen in de eerdere herwaardering van de HR21 functie, dit was wel al aangepast in het personele systeem.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

-11

0

-11

98

Kostenverdeling

11

0

11

Subtotaal journaal

0

0

0

Verbeteren woningvoorraad

Een medewerker is volledig belast met het verbeteren van de woningvoorraad. Zijn salarislasten worden gedekt vanuit programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-87

0

-87

98

Kostenverdeling

87

0

87

Subtotaal journaal

0

0

0

Veranderingsopgave inburgering

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering van kracht en krijgt de gemeente een belangrijke taak op het gebied van de inburgering. We hebben van het Rijk bij de meicirculaire in één keer geld voor de voorbereiding ontvangen. Dit is voor de kosten in 2020 én 2021. Dit geld is niet voldoende om alle voorbereidingskosten te betalen. Een deel van de kosten betalen wij daarom uit het participatiebudget (-€ 0,07 mln). Een gedeelte van dit geld geven we uit in 2021. Dat gedeelte voegen we toe aan de reserve nieuwkomers (€ 0,19 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

-370

0

-370

03

Maatschappelijke ontwikkeling

193

0

193

98

Kostenverdeling

177

0

177

Subtotaal journaal

0

0

0

Werkom: subsidies aan werkgevers

Werkom maakt bij de verstrekking van subsidies aan werkgevers gebruik van de systemen van de gemeente Zaanstad. De kosten worden daardoor ook verantwoord in de gemeentelijke administratie (€ 0,06 mln). Wij brengen de kosten volledig in rekening bij Werkom (-€ 0,06 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

62

-62

0

Subtotaal journaal

62

-62

0

Rentecompensatie inzake  omzetting contracten AZ

Bij het omzetten van de contracten met AZ is gerekend met een rentecompensatie voor treasury (€ 0,04 mln.). Binnen sport is budget gereserveerd. Met deze mutatie wordt het budget overgeheveld naar treasury.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-44

0

-44

07

Bestuur en financiën

44

0

44

Subtotaal journaal

0

0

0

VRZW Prins Bernard Plein

De onderhoudskosten van het Prins Bernardplein vallen hoger uit dan geraamd (€ 0,13 mln). Deze  lasten worden gedekt door het voordelig resultaat op de exploitatie van het oefencentrum op het Prins Bernardplein (€ -0,13 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

125

-125

0

Subtotaal journaal

125

-125

0

Regionaal Werk Bedrijf

Het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf heeft een reeks maatregelen toegezegd en vastgesteld voor 2020 (€ 0,03 mln). De kosten worden gedekt door de reserve Regionaal Werkbedrijf (-€0,03 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

25

-25

0

Subtotaal journaal

25

-25

0

Voorbereiding Tweede Kamer verkiezingen

De voorbereidingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 zijn in volle gang. Vanuit het budget verkiezingen komt een bijdrage (-€ 0,12 mln)  om medewerkers van de afdeling Burgerzaken vrij te maken voor de voorbereidingen van deze verkiezingen en wordt er een specialist verkiezingen geworven ( € 0,12 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-118

0

-118

98

Kostenverdeling

118

0

118

Subtotaal journaal

0

0

0

Bijstelling budgetten bodem

De werkelijke verdeling van de lasten en baten tussen Zaans Lood en Diffuus lood is anders dan voorzien. Dit wordt bijgesteld.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

20

-20

0

Subtotaal journaal

20

-20

0

Geluidsaneringen

In 2020 worden geluidsaneringen uitgevoerd. Hiervoor wordt  subsidie vanuit het Rijk verkregen.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

67

-67

0

Subtotaal journaal

67

-67

0

Vluchtelingenaanpak

Mede vanwege de corona crisis hebben we een aantal activiteiten niet kunnen uitvoeren of moeten uitstellen, zoals de huisvesting en begeleiding van hervestigers, het bieden van workshops op het gebied van financiële zelfredzaamheid en gezondheid (- € 0,13 mln). Wij stellen voor de onttrekking aan de reserve nieuwkomers met eenzelfde bedrag te verlagen (€ 0,13 mln).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-153

129

-24

98

Kostenverdeling

24

0

24

Subtotaal journaal

-129

129

0

Duurzaamheid en energietransitie

Voor de energietransitie zijn een aantal subsidies/bijdragen binnen gehaald. Het betreft de Empower 2.0 subsidie, de bijbehorende provinciale subsidie en de bijdrage aan Smart grids.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

97

-97

0

Subtotaal journaal

97

-97

0

Uitvoerings overeenkomst Omgevingsdienst

De halfjaarrapportage van de omgevingsdienst toont in de eindejaar verwachting meerkosten (€ 0,08 mln). Deze komen voort uit extra inzet op MAAK en reguliere milieutaken. Binnen deze budgetten is dekking gevonden.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Woningsplitsing en kamerverhuur

Het bij de Voorjaarsnota beschikbaar gestelde budget voor het beleid inzake woningsplitsing en kamerverhuur wordt begroot op het programma ruimtelijke en gebiedsontwikkeling. Het plan wordt in 2020 niet uitgevoerd. Daarom wordt het toegevoegd aan een bestemmingsreserve en in 2021 in de exploitatie begroot.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

138

0

138

98

Kostenverdeling

-138

0

-138

Subtotaal journaal

0

0

0

Corona: huurcompensatie  sportverenigingen

Het rijk heeft compensatie beschikbaar gesteld voor sportverenigingen en sportstichtingen.  Vanwege de sluiting van de sportcomplexen door corona wordt de huur daarvan  kwijtgescholden over de periode maart t/m mei  (€ 0,07 mln).  Een deel hiervan (€ 0,05 mln) wordt aangevraagd namens een aantal sportstichtingen en zal dus afgedragen worden aan deze stichtingen (via penvoerderschap).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

66

-66

0

Subtotaal journaal

66

-66

0

Wmo tweedelijns zorg

Begeleiding: De toename van de indicaties voor hulp in de huishouding is vanaf maart als gevolg van corona minder groot dan verwacht. Vanaf augustus nemen de aantallen weer sneller toe. Hiertegenover staan de afgegeven omzetgaranties voor Wmo aanbieders (€ 0,3 mln.). Per saldo wordt een nadeel verwacht op begeleiding van € 0,2 mln. Verstrekkingen: Bij de verstrekkingen leidt een toename in het aantal trapliften en woningaanpassingen tot € 0,17 mln. hogere lasten. Verklaringen liggen in de combinatie van het langer thuis wonen van een steeds groter wordende groep ouderen, de beperkte beschikbaarheid van woningen die geschikt zijn voor ouderen en het abonnementstarief. Daarnaast is een technische correctie doorgevoerd op de begroting voor Aanvullend Openbaar Vervoer (€ 0,1 mln.)Beschermd wonen: Op beschermd wonen zien we een onderbesteding van -/- € 0,47 mln. Deze wordt veroorzaakt doordat de geplande uitbreiding niet gerealiseerd kon worden (-/- 0,37 mln.). Daarnaast is sprake van een voordeel als gevolg van een hogere vergoeding voor indexatie dan benodigd (€ 0,2 mln). Ten slotte is er een nadelig stelselwijzigingseffect door de overgang van periode vergoeding naar maanden (€ 0,1 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

-50

50

0

Subtotaal journaal

-50

50

0

Regionale samenwerkingsprojecten Zaanstreek-Waterland

De voormalige Stadsregio Amsterdam (nu Vervoerregio) heeft in juli 2017 de reserves voor Economie en Wonen teruggestort naar de vijftien gemeenten van de Vervoerregio, met de aanbeveling deze te oormerken voor regionale activiteiten. De acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland (ZW) willen gezamenlijk uitvoering geven aan de acties die genoemd staan in de Visie en Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. In totaal is € 1,7 mln. beschikbaar voor regionale activiteiten met thema’s als wonen, ruimtelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, landschap, duurzaamheid economie en bereikbaarheid. Zaanstad heeft haar ontvangen deel (€ 0,8 mln.) gestort in een fonds Samenwerkingsagenda MRA-ZW.Zaanstad draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de betaling voor de projecten zoals opgenomen in de projectbegroting en factureert de kosten hiervan naar de overige Zaanstreek-Waterland gemeenten naar rato van het inwoneraantal. Voor de najaarsrapportage 2020 wordt conform de projectbegroting verwacht € 0,38 mln. uit te geven, dat betekent een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de voorjaarsnota van € 0,22 mln. Het deel hiervan dat voor rekening komt van gemeente Zaanstad (46,2%) wordt gefinancierd uit het fonds Samenwerkingsagenda MRA-ZW en tevens wordt subsidie van de provincie Noord-Holland ontvangen. Het restant wordt verrekend met de regio Zaanstreek-Waterland.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

07

Bestuur en financiën

-173

172

-1

98

Kostenverdeling

1

0

1

Subtotaal journaal

-172

172

0

Pact Poelenburg: inzet handhaving

Bij de Voorjaarsnota is er voor de extra inzet van persoeneel en materieel voor extra controle op dumoingen en het verwijderen hiervan € 0,02 mln. budget  beschikbaar gesteld vanuit het pact Poelenburg.Via deze mutatie wordt dit budget op het juiste programma/product verwerkt.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-20

0

-20

98

Kostenverdeling

20

0

20

Subtotaal journaal

0

0

0

Programma organisatie Pact Poelenburg

In de begroting 2020 hebben wij extra geld beschikbaar gesteld voor het Pact Poelenburg en Peldersveld. Hierin zat ook een programmamanager. Dit geld is als stelpost in de begroting opgenomen. In deze wijziging wordt het geld omgezet in formatie.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

-173

0

-173

98

Kostenverdeling

173

0

173

Subtotaal journaal

0

0

0

Budget vitale stad/ verwerking amendement D

Bij de voorjaarsnota is een amendement aangenomen om een bedrag van € 0,6 mln. niet toe te voegen aan het investeringsfonds, maar beschikbaar te houden voor de effecten corona crisis. Via deze begrotingswijziging wordt dit budget verdeeld.Hiernaast budget Vitale Stad € 0,08 mln wordt  overgeheveld naar sector Maatschappelijke Ontwikkeling.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

-179

0

-179

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

100

100

98

Kostenverdeling

79

0

79

Subtotaal journaal

-100

100

0

Gemeentefonds impulsmiddelen baankansen

Vanuit het gemeentefonds zijn met terugwerkende kracht over uitkeringsjaar 2019 impulsmiddelen baankansen voor kwetsbare jongeren toegekend (€ 0,12 mln.). De middelen zijn bedoeld voor extra arbeidstoeleiding en begeleiding van leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

121

0

121

07

Bestuur en financiën

0

-121

-121

Subtotaal journaal

121

-121

0

Gemeentefonds junibrief coronacompensatie

Vanuit het Rijk is de eerste tranche corona-vergoeding ontvangen. Dit is bekend gemaakt in de junibrief van het gemeentefonds (€ -3,57 mln.). Hierin wordt compensatie ontvangen voor lagere inkomsten toeristen- en parkeerbelasting, en hogere corona gerelateerde kosten van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, jeugd, WMO, participatie, voorschoolse voorziening peuters en lokale culturele voorzieningen (€ 3,57 mln.).

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

01

Onderwijs, jeugd en zorg

812

0

812

02

Werk, inkomen en economie

388

0

388

03

Maatschappelijke ontwikkeling

568

0

568

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

0

472

472

07

Bestuur en financiën

538

-2.778

-2.240

Subtotaal journaal

2.306

-2.306

0

Provinciale bijdrage Cultuur

Zaanstad heeft extra provinciale subsidie aangevraagd voor coronaondersteuning  voor Zaanse molen en Fluxus.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

491

-491

0

Subtotaal journaal

491

-491

0

Subtotaal Budgetneutrale wijziging

6.218

-6.218

0

Herschikking

Overheveling 0,67 fte managementondersteuning naar ingenieursbureau

In verband met verschuiving van werkzaamheden wordt 0,67 fte managementondersteuning overgeheveld van Bedrijfsvoering naar het Ingenieursbureau binnen het domein Stedelijke Ontwikkeling.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

98

Kostenverdeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Overheveling budget Actieplan Poelenburg en Peldersveld.

Bij de Kaderbrief 2019-2022 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Actieplan Poelenburg en Peldersveld (APP). Een deel van deze middelen (voor activering en opbouwwerk) zijn destijds bij het programma Werk, Inkomen en Economie verantwoord. Voor een betere uitvoering van het APP worden deze middelen overgeheveld naar het programma Maatschappelijke Voorzieningen.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

02

Werk, inkomen en economie

-181

0

-181

03

Maatschappelijke ontwikkeling

181

0

181

Subtotaal journaal

0

0

0

Herpositionering onderzoeker

Betreft overgang van formatie en bezetting van een onderzoeker vanuit het maatschappelijk domein naar bedrijfsvoering per 1 augustus 2020. Door de onderzoekers worden steeds meer domein overstijgende thema’s opgepakt en zeer intensief met elkaar samengewerkt. Participatie heeft een relatie met economie, kansengelijkheid met stedelijke ontwikkeling etcetera. Eéndimensionale vraagstukken bestaan niet. Daarom wordt er hier voor gekozen deze onderzoekers binnen één afdeling te positioneren.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

98

Kostenverdeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Facilitaire kosten VRZW

De VRZW verwacht € 0,15 mln. aan lasten  in verband met onderhoudskosten voor het Prins Bernardplein. Deze lasten worden gedekt vanuit het programma veiligheid handhaving en publieke dienstverlening (-€ 0,15 mln.)

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-150

0

-150

07

Bestuur en financiën

150

0

150

Subtotaal journaal

0

0

0

Onderhoud stadhuis

De kosten voor voornamelijk verwarming en luchtcirculatie van het stadhuis vallen hoger uit. De meerkosten  voor een bedrag van € 0,2 mln. worden gedekt door de toevoeging aan de voorziening groot onderhoud bij programma 5 te verlagen met hetzelfde bedrag.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-200

0

-200

07

Bestuur en financiën

200

0

200

Subtotaal journaal

0

0

0

Subtotaal Herschikking

0

0

0

Reeds genomen raadsbesluiten

Saendelft Grondstoffenplan € 0,012 mln.

De eenmalige extra kosten bedragen circa € 122.000. Een bedrag van € 110.000 is al gereserveerd in de voorziening Afvalstoffenheffing en de resterende € 12.000 wordt ten laste gebracht van de post onvoorziene uitgaven in programma 7 van de begroting 2020.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

12

0

12

07

Bestuur en financiën

-12

0

-12

Subtotaal journaal

0

0

0

Corona: Maatwerk culturele instellingen

We verlenen extra subsidie voor 2020 op basis van deAlgemene Subsidieverordening 2018 (ASV 2018) als cofinanciering bij de "Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19" voor maximaal € 549.000. Het evenement de zomer van Monet gaat niet door. We vinden dekking voor de extra subsidie in het budget dat voor de zomer van Monet was opgenomen. Zie ook raadsbesluit 3-9-2020, documentnummer 2020/14512.

Nr.

Programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

03

Maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

Subtotaal journaal

0

0

0

Subtotaal Reeds genomen raadsbesluiten

0

0

0

Totaal

37.478

-36.409

1.069

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 14:38:35 met de export van 02/01/2021 14:29:49