Werk, inkomen en economie

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Werk, inkomen en economie

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds meicirculaire 2020

1.741

0

1.741

Gemeentefonds septembercirculaire

292

0

292

Totaal Autonome ontwikkelingen

2.033

0

2.033

Begrotingsbijstellingen

Corona: tijdelijke ondersteuningregeling zelfstandige ondernemers 1 en 2

17.822

-20.466

-2.644

Subsidie Europees Sociaal Fonds

810

-810

0

Beleidsontwikkelingen BUIG

-2.402

-2.273

-4.675

Ontwikkelingen armoedebeleid

-159

90

-69

Voormalige Wet Sociale Werkvoorziening

-893

0

-893

Flankerend beleid uit Kamerbrief 'Steun- en herstelpakket'

550

0

550

Corona: compensatie sociale werkvoorzieningsbedrijven

-113

0

-113

Capaciteit stedelijk domein

35

0

35

Kostenverdeling

173

-64

109

Totaal Begrotingsbijstellingen

15.823

-23.523

-7.700

Budgetneutrale wijziging

Taskforce Werk of Meedoen: personele invulling

-173

0

-173

Actieplan perspectief op werk

-105

0

-105

Veranderingsopgave inburgering

-370

0

-370

Werkom: subsidies aan werkgevers

62

-62

0

Regionaal Werk Bedrijf

25

-25

0

Duurzaamheid en energietransitie

97

-97

0

Budget vitale stad/ verwerking amendement D

-179

0

-179

Gemeentefonds impulsmiddelen baankansen

121

0

121

Gemeentefonds junibrief coronacompensatie

388

0

388

Totaal Budgetneutrale wijziging

-134

-184

-317

Herschikking

Overheveling budget Actieplan Poelenburg en Peldersveld.

-181

0

-181

Totaal Herschikking

-181

0

-181

Werk, inkomen en economie

17.540

-23.706

-6.166

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Werk, inkomen en economie per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 14:38:35 met de export van 02/01/2021 14:29:49