Werk, inkomen en economie

Financiën

Bedragen x € 1.000

Begroting stand VJN

Mutatie Narap

Gewijzigde Begroting

Werk, inkomen en economie

2020

2020

2020

Lasten

99.084

15.654

114.738

Baten

-62.138

-23.681

-85.820

Saldo van lasten en baten

36.946

-8.028

28.918

Toevoegingen reserves

4.964

1.887

6.851

Onttrekkingen reserves

-2.532

-25

-2.557

Totaal saldo incl. reserve mutaties

39.378

-6.166

33.212

Financiële toelichting op hoofdlijnen
Vanuit de mei- en septembercirculaire en junibrief gemeentefonds worden extra middelen ontvangen voor participatie, Deze worden aan het programma toegewezen (€ 2,4 mln). De uitgaven hiervan vinden plaats in dit programma.
De Tozo (tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandige ondernemers) 1 en 2 heeft € 17,8 mln. lasten en € 20,4 mln. baten met zich meegebracht. Een voordelig verschil van € 1,9 mln (veel werkzaamheden zijn binnen de bestaande capaciteit uitgevoerd) wordt toegevoegd aan de Coronareserve (Op programma Bestuur en Financiën).
Het bijstandsbestand stijgt minder hard dan het landelijk gemiddelde. Dit levert niet alleen een voordeel op in de lasten (€ 2,4 mln), maar ook in de baten (€ 2,3 mln) omdat het te verdelen budget uitgaat van landelijke gemiddelden. Het totale (incidentele) voordeel op de bijstand komt hiermee uit op € 4,7 mln, Hiervan wordt € 1,8 mln toegevoegd aan de Coronareserve.
Bij de voormalige WSW gaat de uitstroom sneller dan verwacht en het gemiddelde SW-loon is lager dan begroot wat een voordeel van € 0,9 mln. oplevert.
Voor flankerend beleid uit de kamerbrief  "Steun- en herstelpakket" is € 0,55 mln. begroot. Compensatie wordt verwacht in de decembercirculaire gemeentefonds (programma Bestuur en Financiën).
Apparaatskosten zijn € 0,2 mln. hoger. Voor een toelichting op de kostenverdeling zie programma Bestuur en Financiën .
In de bijlagen wordt per programma een meer gedetailleerd overzicht gegeven. Deze individuele mutaties worden op de website nog verder toegelicht.
Mutaties reserves
De toevoegingen aan de reserves (€ 1,9 mln.) bestaan uit:

  • Subsidie Europees Sociaal Fonds in reserve tbv een actief uitkeringsbestand (€ 0,8 mln)
  • Perspectief op Werk (DU) (€ 1,0 mln)
  • Versterking arbeidmarktregio’s (€ 0,07)

Er is € 0,025 mln onttrokken aan de reserve regionaal werkbedrijf

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 14:38:35 met de export van 02/01/2021 14:29:49