Onderwijs, jeugd en zorg

Overzicht mutaties

Bedragen x € 1.000

Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds meicirculaire 2020

1.151

0

1.151

Gemeentefonds septembercirculaire

1.610

163

1.773

Totaal Autonome ontwikkelingen

2.761

163

2.924

Begrotingsbijstellingen

Specialistische jeugdhulp

2.800

0

2.800

Reguliere peuterplaatsen

-250

0

-250

Prijsindexatie beschermd wonen

-260

0

-260

GGD Gemeenschappelijke Regeling

155

0

155

Transformatieplan jeugd

80

-80

0

Slim investeren

-500

0

-500

Mantelzorgwaardering

-50

0

-50

Corona: precario en markgelden

0

-13

-13

Kostenverdeling

392

-50

342

Totaal Begrotingsbijstellingen

2.366

-143

2.223

Budgetneutrale wijziging

Gedetacheerd gemeentepersoneel bij sociale wijkteams

0

145

145

Integrale aanpak zorg en veiligheid

-54

0

-54

Wmo tweedelijns zorg

-50

50

0

Gemeentefonds junibrief coronacompensatie

812

0

812

Totaal Budgetneutrale wijziging

708

195

903

Onderwijs, jeugd en zorg

5.836

215

6.051

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Onderwijs, jeugd en zorg per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 14:38:35 met de export van 02/01/2021 14:29:49